Мапа сајта | Шта је RSS?

КАТАЛОГ ИЗДАЊА - КЊИГЕ


КАТАЛОГ ИЗДАЊА - ОБРАСЦИ

Предшколско образовање

КЊИГА рада стручног сарадника у предшколској установи, образац бр.6
759,60

ЛЕТОПИС
1314,00

Уверење о похађању ППП (националне мањине), образац бр.9
11,70

ПРЕВОДНИЦА о преласку детета у другу предшколску установу-школу ради похађања припремног предшколског програма, образац бр.8
6,00

Уверење о похађању ППП, образац бр.9
6,00

Kњига васпитно-образовног рада (и за школе) (националне мањине)
756,00

КЊИГА васпитно - образовног рада са децом на болничком лечењу, образац бр.5
1416,00

КЊИГА васпитно - образовног рада са децом у развојној групи, образац бр.4
1842,00

Kњига васпитно-образовног рада (и за школе)
756,00

КЊИГА неге и васпитно образовног рада
685,20

Матична књига о уписаној деци у ППП (и за школе)
1171,20

Матична књига о уписаној деци у ППП (и за школе) (националне мањине)
1171,20

Извештај о упису детета
3,60

КЊИГА неге и васпитно образовног рада (националне мањине)
685,20

Летопис (националне мањине)
1314,00


Основно образовање

Матична књига - унутрашњи лист (националне мањине)
9,12

Матична књига - спољни табак (националне мањине први циклус)
16,20

Матична књига - унутрашњи лист (први циклус основног образовања и васпитања)
9,12

Матична књига - унутрашњи лист (националне мањине - први циклус)
9,12

Матична књига - спољни табак МБ школе
16,20

Матична књига - унутрашњи лист МБ школе
9,12

Дневник ОВР за први разред (први циклус)
643,20

Дневник ОВР за први разред (националне мањине први циклус)
643,20

Дневник ОВР ( II-IV разред) (први циклус)
643,20

Дневник ОВР (II-IV разред) - националне мањине (први циклус)
643,20

Дневник ОВР у продуженом боравку
748,80

Дневник ОВР (VII-VIII разред)
643,20

Дневник ОВР за националне мањине (VII-VIII разред)
643,20

Дневник ОВР за главни предмет музичке школе
573,60

Дневник ОВР за теоријске предмете музичке школе
405,00

Дневник ОВР за балетске школе
1048,80

Ђачка књижица за музичке и балетске ОШ
111,60

Преводница за ученика првог разреда (први циклус)
10,32

Преводница за ученика II, III, IV разреда (први циклус)
6,00

Преводница за ученика VII - VIII разреда
6,00

Преводница за ученике музичке и балетске ОШ
6,00

Сведочанство за ученика првог разреда (иностранство и одрасли - први циклус)
10,32

Сведочанство за уч. II,III,IV раз.(иностранство и одрасли - први циклус)
6,00

Сведочанство за уч. VII-VIII раз.(иностранство и одрасли)
6,00

Сведочанство о завршеном ОО и васпитању бр.17А
9,12

Сведочанство о завршеном основном муз. и бал.образов.
13,50

Уверење о положеном испиту страног језика
10,32

Извештај о упису ученика (уз преводницу)
3,48

Распоред часова за школу
33,60

Диплома за успех по предметима
30,00

Корице за планове рада наставника
199,20

Потврда за остваривање права ученика ПОУ
1,92

Збирка прописа и образаца о евиденцијама и јавним расправама с правилима за попуњавање у ОШ
432,00

Матична књига унутр.табак (од I до VIII разреда - стари образац )
24,78

Ђачка књижица за ОШ I do VIII разред (стари образац)
141,60

Списак уписаних ученика у основну школу СУУ
109,20

Матична књига - спољни табак (први циклус основног образовања и васпитања)
16,20

Ђачка књижица (први циклус)
111,60

Ђачка књижица за националне мањине (први циклус)
111,60

Књига дежурства у школи
675,60

Распоред часова осталих облика ОВР - ново
19,92

Матична књига - спољни табак (II циклус основног образовања и васпитања)
16,20

Матична књига - унутрашњи лист (II циклус основног образовања и васпитања)
9,12

Матична књига - спољни табак (националне мањине II циклус)
16,20

Матична књига - унутрашњи лист (националне мањине II циклус)
9,12

Преводница за ученика V-VIII razreda (други циклус)
6,00

Ђачка књижица (други циклус)
111,60

Корице за матичну књигу одељења
312,00

Пријава за упис у основну музичку школу
3,96

Сведочанство за ученика V-VIII разреда (други циклус)
6,00

Сведочанство за ученика V-VIII разреда за националне мањине (други циклус)
9,12

Додатак збирци прописа и образаца о евиденцијама и јавним исправама с правилима за њихово попуњавање у ОШ - ново
108,00

Дневник ОВР (V-VIII разред, II циклус)
643,20

Дневник ОВР (V-VIII разред националне мањине, II циклус)
643,20

Планови рада наставника - ново
33,60

План рада наставника за ОО образовно-васпитног рада - ново
5,52

Припреме наставника за час - ново
3,24

Дневник осталих облика ОВР (други циклус)
448,80

Дневник осталих облика ОВР (за националне мањине, други циклус)
448,80

Похвалница за постигнуте изузетне резултате ОШ
12,96

Вукова диплома ОШ
30,00

Уверење о завршеном основном образовању и васпитању (по члану 91. став 2 ЗООВ) - ново
11,76

Записник о полагању испита за ОШ
4,50

Уверење о обављеном завршном испиту у основном образовању и васпитању
6,00

Уверење о обављеном завршном испиту у основном образовању и васпитању (за националне мањине)
11,70

Сведочанство о завршеном осн. муз. и бал.образов. (национ. мањине)
13,50

Сведочанство за осн. муз. и бал. школу (2 циклус)
9,12

Сведочанство о завршеном осн. муз. и бал. образовању
9,12

Заштитни омот за дневнике ОВР, обрасци бр. 3, 4 и 5а - ново
85,01


Средње образовање

Уверење о стеченом степену стручне спреме за пети степен - ново
13,20

Уверење о стеченом степену стручне спреме - ново
13,20

Матична књига - спољни табак
16,20

Матична књига - спољни табак (националне мањине)
16,20

Диплома за успех по предметима
30,00

Књига евиденције о ОВР
735,60

Додатак књизи евиденције о ОВР за МиБШ
42,00

Књига евиденције о ОВР (националне мањине)
735,60

Књига евиденције осталих облика ОВР
435,00

Књига евиденције осталих облика ОВР (националне мањине)
435,00

Записник о полагању испита поп, раз, доп.-бр.3
4,50

Записник о полагању испита ванредних ученика-бр.4
15,00

Записник о полагању испита за струч.оспособљеност-бр.5
4,50

Записник о полагању заврш.и спец. испита-бр.6
4,50

Записник о полагању матурског испита-бр.7
7,56

Сведочанство бр.2
10,50

Сведочанство бр.2 - националне мањине
18,00

Исписница
6,00

Уверење о положеном испиту бр.4
6,00

Уверење о положеном испиту оглед 4а
12,60

Уверење о положеном испиту оглед 4а - националне мањине
24,00

Уверење о положеном испиту за струч.оспособљеност-бр.5
12,90

Уверење о положеном специјалистичком испиту-бр.6
12,90

Диплома о стеч.образ.за рад у трајању од 2 год.
12,90

Диплома о стеч.сред.образ.у трајању 3 год.
12,90

Диплома о стеч.сред.образ.у трајању 3 год. - националне мањине
24,00

Припрема наставника за час - ново
3,24

Диплома о стеч.сред.образ.у трајању 4 год.
12,90

Диплома о стеч.сред.образ.у трајању 4 год. - националне мањине
24,00

План рада наставника за остале облике образовно-васпитног рада - ново
5,52

Похвалница за постигнуте изузетне резултате
12,96

Ђачка књижица за националне мањине
98,40

Вукова диплома
30,00

Пријава за полагање свих испита ПИ
3,96

Пријава за упис у средњу школу ПУ
3,96

Регистар уписаних ученика
524,40

Решење о признавању и полагању допунских испита РПИ - ново
13,20

Уверење о завршеном раз.по чл.81 став 2. УЗР - ново
13,20

Уверење о полож.заврш.исп.по чл.81 став 2. УЗИ - ново
13,20

Уверење о положеном мат.испи.по чл.81 став 2. УМИ - ново
13,20

Дневник васпитног рада-дом ученика
1102,80

Kњига евиденције о дневном дежурству
1557,60

Потврда за остваривање права ученика
1,92

Ђачка књижица за средњу школу
98,40

Планови рада наставника - ново
33,60

Корице за планове рада и писане припреме наставника
199,20

Књига евиденције рада стручног сарадника
1167,60

Књига дежурства у школи
675,60

Ђачка књижица за ванредног ученика
98,40

Корице за матичну књигу одељења
312,00

Распоред часова за школу
33,60

Пријава за упис у средњу музичку школу
3,96

Листа жеља за упис у средњу школу
25,44

Изјава о избору предмета за матуру
2,04

Матична књига - унутрашњи лист
9,12

Књига матичне евиденције о ученицима
1428,00

Књига матичне евиденције о ученицима на мађарском
1428,00

Књига васпитног рада на мађарском језику
1102,80

Књига евиденције о днев. дежурству на мађ. јез.
1557,60

Књига евиденције рада струч. сарад. на мађ. језику
1167,60

План рада наставника за блок наставу - ново
5.52

Заштитни омот за књигу евиденције ОВР, обрасци бр. 2 - ново
105,00


Високо образовање

Мат.књига-спољ.таб.за основ.акад.и основ.струковне студије
22,56

Матична књига-унутрашњи лист за основ.акад.и основ.стр.студије
9,12

Мат.књига-спољ.таб.за интегр.осн.и дипл.академске студије
22,56

Мат.књига-унутр.таб.за интегр.осн.и дипл.академске студије
9,12

Матична књига-спољни табак за дипл.акад.спец.акад.и спец.студије
22,56

Матична књига-унутрашњи лист за дипл.акад.спец.акад.и спец.студије
9,12

Књига евиденције о издатим дипломама и додацима дипломи
600,00

Записник о полагању испита
9,12

Студентска књижица - индекс (нови образац)
315,60

Матична књига-спољни табак за докторске студије
16,20

Матична књига-унутрашњи лист за докторске студије
9,12

Досије студената
38,40

Матична књига - унутрашњи лист - додатак
9,12

Пријава за полагање испита - резултати предиспитних обавеза и испита - ново
2,04

Персонални досије студента
153,60

Додатак дипломи (СГ РС, бр. 40/09 и 69/11)
213,60

Мапа за нове дипломе и додатак дипломи
360,00


Закони и Правилници

Остали обрасци

Закон о основама система образовања
150,00

Ув. о похађ. обуци прог. струч. ус. са уштампаним под. без перс. под.
21,12

Правилник за IV разред
200,00

Правилник за I, II, II i IV razred
150,00

Закон о уџбеницима
50,00

Правилник V-VI разред
200,00

Правилник VII-VIII разред
200,00

Конкурс са упис у средњу школу 2010/2011
210,00

Персонални досије запослених
300,00

Правилник VI разред - II циклус
200,00

Правилник VII разред
200,00

Закон о предшколском образовању и васпитању
100,00

КОНКУРС за пријем средњошколаца и студената у установе за смештај и исхрану; пријем студената у одмаралишта Ратко Митровић и Радојка Лакић
50,00

Уверење о похађаној обуци програма стручног усавршавања - ново
9,12

Уверење о учествовању на стручном скупу стручног усавршавања - ново
9,12


 

pretplata na list
 

Актуелна издања

Каталог издања - обрасци

Каталог издања - књиге

наруџбеница I

наруџбеница II

 

 

АКТУЕЛНО

ПЛАНОВИ РАДА НАСТАВНИКА ЗА ОШ И БЛОК НАСТАВУ ЗА СРЕДЊУ ШКОЛУ

1.План рада наставника за основну школу - ново; 2.План рада наставника за блок наставу за средњу школу - ново; ... [даље]

ЗАШТИТНЕ КОРИЦЕ ЗА ДНЕВНИКЕ ОД ПВЦ МАТЕРИЈАЛА

1. Заштитни омот за књигу евиденције, образац бр. 2; 2. Заштитни омот за дневнике ОВР ОШ, образац бр. 3, 4 и 5а. ... [даље]

МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ЂАЧКЕ КЊИЖИЦЕ ЗА УЧЕНИКЕ МУЗИЧКЕ И БАЛЕТСКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

1. Матична књига – спољни табак, образац број 2а, на српском језику 2. Матична књига – унутрашњи лист, образац број 2а, на српском језику 3. Ђачка књижица за ученике музичке и балетске основне школе, образац број 11а, на српском језику. ... [даље]
© 2007 Просветни преглед. Развој и дизајн TehnoВеб.

почетна страна | приватност | услови коришћења | помоћ | e-mail to: webmaster